Dowiedz sie dla kogo przeznaczone są

sprawozdania dot. gospodarki odpadami

1. Jaka jest podstawa prawna?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami).

2. Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań z zakresu zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów?

Wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

3. Kto jest wytwórcą odpadów?

 • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów.
 • Każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działanie powodujące zmiany charakteru lub składu odpadów.
 • Każdy, kto w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw, wytwarza odpady.

4. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów?

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązani są posiadacze odpadów (przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą w posiadaniu odpadów).

Z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zwolnieni są:

 • Wytwórcy odpadów komunalnych.
 • Wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbiórki pojazdów.
 • Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.
 • Podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez aptekę, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, urzędach i instytucjach.

5. Odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów:

Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. 2001, nr 152, poz. 1735). 6. Co podlega obowiązkom sprawozdawczym?

Obowiązkom sprawozdawczym podlega:

 • Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów
 • odzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych
 • Rodzaje i ilości zebranych odpadów
 • Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi
 • Rodzaje i ilości unieszkodliwionych odpadów
 • Dane o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów.
 • Dane o składowiskach odpadów
 • Dane o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • Dane o spalarniach i współspalarniach odpadów

7. W jakim terminie należy złożyć sprawozdania?

Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

8. Jakie są konsekwencje niezłożenia raportu w Urzędzie Marszałkowskim?

Za niezłożenie sprawozdania grozi kara w wysokości 500 zł. W przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości 2000 zł. Kara ta może być wymierzana wielokrotnie z zastrzeżeniem, iż łączna jej wysokość nie może przekroczyć 8 500 zł.

9. BARDZO WAŻNA INFORMACJA!
Wprowadzając produkty w opakowaniach na rynek masz obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych !

Cena sprawozdania

99,00 zł/rok

Kup teraz