Odpady komunalne

Definicja ustawowa:
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

W świetle powyższej definicji nie jest możliwe, by potraktować jako odpady komunalne odpady niebezpieczne powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd odpadami komunalnymi nie będą:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. po farbach i lakierach
 • opakowania w postaci pojemników ciśnieniowych
 • baterie i akumulatory zawierające substancje niebezpieczne
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz elementy usunięte z tego sprzętu zawierające substancje niebezpieczne, np. świetlówki czy monitory
 • filtry, sorbenty czy ubrania zanieczyszczone olejami
 • przeterminowane leki, skażone opatrunki, strzykawki itp.
 • rozpuszczalniki, środki konserwujące, środki ochrony roślin, środki czyszczące

Natomiast w przypadku odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej lub działalności o innym charakterze poza gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów – podobieństwa składu i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Tak więc do odpadów komunalnych zaklasyfikujemy wszystkie odpady powstające w związku z bytowaniem pracowników, np.:

 • resztki jedzenia – niedojedzony kanapki i inne posiłki, ogryzki, skórki owoców, niedopite napoje itp.
 • opakowania po żywności i napojach – puszki, butelki, opakowania po słodyczach, kanapkach, jedzeniu dostarczanym „na wynos” itp.
 • odpady biurowe – papier biurowy (ale pojedyncze kartki), makulatura po przesyłkach pocztowych, długopisy i inne przybory do pisania, itp.
 • pojedyncze meble i sprzęt elektryczny/elektroniczny (ale z zastrzeżeniem, iż nie są to odpady niebezpieczne), inne elementy wyposażenia biura

Należy zauważyć, iż niektóre odpady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), przykładowo: 20 03 02 Odpady z targowisk, 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów czy cała podgrupa 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy), występują wyłącznie w grupie 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, co nie pozwala na ich zaklasyfikowanie w obrębie innych grup.

W przypadku odpadów komunalnych niebędących odpadami niebezpiecznymi niezwykle istotna jest analiza w konkretnym przypadku, czy ze względu na ilość czy rodzaj zawartych w nich produktów powyższe kryteria, a zwłaszcza podobieństwo charakteru zostało spełnione.

Przykłady odpadów, które nie będą odpadami komunalnymi:

 • 1. Odpady opakowaniowe:
  • powstające w dużych ilościach, np. po surowcach stosowanych na potrzeby produkcji.
  • powstające w wyniku działań/procesów nie będących wykonywanym w gospodarstwach domowych np. testy i badania próbek gruntów czy wód
 • Odpady organiczne (żywność i napoje):
  • odpady z produkcji żywności – np. zakład cukierniczy produkujący owocowe wyroby cukiernicze nie może zaklasyfikować skórek po owocach stosowanych na potrzeby produkcyjne jako odpady komunalne. Zakład produkujący posiłki, kanapki (np. na catering) nie może zaklasyfikować do odpadów komunalnych wszelkich resztek organicznych powstałych w wyniku produkcji, np.: skrawek wędlin i serów, pozostałości po owocach, skorupek po jajkach, skrawek mięsa, pozostałości po warzywach itp.
  • zakład produkcyjny napojów – nie będą odpadami komunalnymi partie produktów nie spełniających wymagań, np., butelki z napojami z błędnym nadrukiem czy z uszkodzonym opakowaniem
 • 3. Makulatura – duże ilości makulatury np. segregatory z dokumentami po archiwum, nagromadzone dokumenty przekazywane do niszczenia
 • 4. Sprzęt elektryczny/elektroniczny oraz elementy usunięte z tego sprzętu nie będą odpadami komunalnymi w przypadku, gdy powstają w wyniku prowadzenia działalności polegającej na serwisie, konserwacji czy produkcji tego rodzaju sprzętu.
Masz pytania dotyczące odpadów komunalnych?

Napisz do nas na greenbusiness@interseroh.com lub skontaktuj się z naszym konsultantem za pomocą LiveChata