Dowiedz sie dla kogo przeznaczone są

sprawozdania dot. korzystania z środowiska

1. Jaka jest podstawa prawna?

Podstawa prawna do sporządzania sprawozdan Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

2. Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska?

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
 • Jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą ( np. urzędy, szkoły, fundacje, stowarzyszenia).
 • Osoba fizyczna niebędąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

3. Co podlega obowiązkom sprawozdawczym?

a. Korzystanie ze środowiska w zakresie:

 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
  - spalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności np.: samochody, maszyny, ciągniki, wózki widłowe, agregaty.
  - energetyczne spalanie paliw – własne urządzenia grzewcze (kotłownie, małe kotły grzewcze, promienniki ciepła)
  - przeładunek paliw
  - źródła technologiczne, np.: spawanie, lakierowanie, chów i hodowla zwierząt, instalacje produkcyjne.
 • Pobór wód podziemnych lub powierzchniowych (dotyczy tylko własnych ujęć, nie dotyczy wody z wodociągów).
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (nie dotyczy odprowadzania ścieków do sieci ogólnospławnej):
  - ścieki: bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone
  - wody opadowe lub roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni o trwałych nawierzchniach
  - wody wykorzystywane na potrzeby chowu lub hodowli ryb
 • Składowanie odpadów (dot. zarządzających składowiskiem odpadów oraz magazynujących odpady bez stosownych pozwoleń).

4. W jakim terminie należy złożyć sprawozdania?

 • Sprawozdania za okresy do 31 grudnia 2012 r. należy składać w systemach półrocznych do 31 lipca oraz 31 stycznia za poprzedni rok.
 • Sprawozdania za okresy od 1 stycznia 2013 r. należy składać w systemach rocznych do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

5. Gdzie wnosić opłaty?

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego (właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, samochody służbowe zawsze rozliczane są dla siedziby firmy).

6. Kto jest zwolniony z opłat?

Przedsiębiorcy, których opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska (tj. odrębnie za wprowadzanie gazów do powietrza, za pobór wody, za zrzut ścieków itd.), nie przekroczy kwoty 800 zł, nie wnoszą opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego.

7. Czy zwolnienie z opłat środowiskowych zwalnia z obowiązku składania zbiorczego zestawienia dotyczącego korzystania ze środowiska?

Nie. Pomimo nie przekroczenia progu ustawowego zwalniającego z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorca nadal jest zobowiązany do złożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego korzystania ze środowiska.

8. Jakie są konsekwencje niezłożenia raportu w Urzędzie Marszałkowskim?

Jeżeli podmiot zobowiązany do złożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego korzystania ze środowiska nie dopełni obowiązku złożenia przedmiotowego zestawienia, podlega karze grzywny. Następnie Marszałek Województwa ma prawo sam wymierzyć opłatę w drodze decyzji na podstawie ustaleń własnych lub wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (dział III ustawa Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych).

9. Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania oraz uiszczenia opłaty środowiskowej?

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

10. BARDZO WAŻNA INFORMACJA!
Wprowadzając produkty w opakowaniach na rynek masz obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych !

Cena sprawozdania

159,00 zł/rok

Kup teraz